Bloemenmandje

Boeket van de maand

nu vanaf
€ 15.00

Mylo nu vanaf € 15.00

Webshop

Inloggen

Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld als algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigingen. AAbloemist van Ettekoven heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. AAbloemist van Ettekoven staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AAbloemist van Ettekoven aanvaardt dan ook geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. AAbloemist van Ettekoven wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

In dat kader garandeert AAbloemist van Ettekoven evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.
Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie die verstrekt is door derden. Dergelijke informatie is door AAbloemist van Ettekoven niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. AAbloemist van Ettekoven wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nadere advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

AAbloemist van Ettekoven respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie ( waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot deze informatie,, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AAbloemist van Ettekoven, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van AAbloemist van Ettekoven en de aan haar gelieerde vennootschappen.